Tuesday, January 3, 2012

N GUN MADUN U!!!

Mungkan hta gumshem dik ai,tara nlang dik ai,matsan dik ai,rawt jat galu kaba ai lam hte, shinggyin ahkaw ahkang ginlut dik ai, wanglu wang lang nmai nawku ai hpaji hparat hta NO-1 lu nga ai, myen gum shem hpyi galai asuya gaw lu ai gum shem arawng aya tingkyin ahkaw ahkang kaba kanwang myit jasat,arawng mala gawngba ai akyang lailen hpe loi shaprai shamat lu na re.

2008 ning a gaw da ai Tara mung shanhte nmai lai ai,mungmasa mayak mabyin hpe rau rapdaw langai hta man hkrum nmai bawng jahkrup lu ai,masa shawng nbawng ban ai,simsa lam la mayu ai gaw anhte bawng sang hpe teng gasat shamyit mayu ai masing kaba nan rai nga ai,mungkan WP rapdaw,mungdan law law dip n-gun jaw nga ai hpe htawng shatsawm lu hkra hte,2014 ning ASean Rapdaw Ningbaw lu galaw hkra mungkan hpe Hpuntang gashaw marawn shazim nga ai lam mu chye gin sai,myen gum shem gaw shi tsun lai sai hpe loi loi bai shaprai chye ai majaw ten kadun hta nsam bai kalai na sha re.shi grai byin mayu ai Asean ningbaw lu tai jang mungmasa hpyen masa,sut masa amyet kaba lu na hpe mayun shakut nga ai,kyang laban dik ai kraw sung dik ai, myen gum shem a zai ladat gaw annau ni a matu hte baw sang mung shawa yawng a matu sai kau gin ai shanaut ka hta kabai kau ra ai hte kasi yu la shara hpa n-nga ai hpe malap kau let annau ni a yaw shada ai pangdung de lani hte lani rau chyaw shakut arang bang na she dai ni na ten madang re.

1-2008 gawda ai Tara nmai lai ai.

2-Bawsang ni hpyi ai,mung masa lam hta rau bawngban jahkrup mahtai la simsa lam tam na,

Pang lung ga sadi hpe mahta na dai ni prat hte bung pre ai ahkaw ahkang lam bawng na.nmai ai.

3-mung masa hte rim sharen da ai ni hpe simsa sakse madun ai hku dat na nmai ai.

4-Mali hka madim masing dawm kau na nmai ai.

5-hpyen hpung langai sha nga lu na shagrin ai.

lahta de na ndai masing hpe shawng hkrang nshapraw hpyen madun dan ai lam n-nga yang kaning re ladat hku galaw na tsun wa tim nmai kam nga ai,mu gin ai hpaw gin ai shanhte kata na shawng hpaw dan masing jahkrat dan wa yang chyu gangwi myit yu ra ga ai.tsun ai hte tatut galai shai ai lam satse satgan myi tut sha nmu yang galoi nmai kam zawn myit hpraw san seng ai malang ai myitchyang myithkyeng nlawm sai ngu grai naw chyam dinglit yu maram ra nga ga ai.

shaning galu byin hkrum sha,hkam sha jin wa sai,dudaw saihkaw ai mung law dik sai,machyi hkrum dik saga hpe ten gadun dingtawk lam dandi nna mung shawa yawng a akyu ara hpe annau ni yawng a shawng lam, prat maka hpe loi simsa lam tam yang grai naw jau na re.

Dai ni myen gum shem hpe mung up hkang ai lam,hpyen masa lam,sut masa lam yawng hpe Ushoi shoi nna jum tek galau sha,shangun shama shatsang sha nga ai gaw gumhpraw myiman yu ai MIWA nan rai nga ai, myen asuya gaw miwa a ga tawt lai nna miwa nra ai hpe mung shawa a ra awng sharawng ai hku galaw na nre, myen mungdan gaw masha hte gumhpraw a mayu kau ai hkrum nga sai,dai hta annau ni mung grai sadi maja nna masing kaba ningnan- nlaw tim sai kaba myit magam myit hte naw mai dang la nga ai,Hpyi Maw- GawLang-Gam Hpang-Mung mau hpe Miwa hpe dut sha kau ya ai hpe shari mu let ja ja ninghkap gasat ra nga ga ai. Tsaw ra dik ai mungkan shara shagu chyam bra nga ga ai,Myu tsaw Mung tsaw myu sha kahpu kanau ni yawng hkyak hkyak du nga ai mungdan shara shagu hkan yajang yajang ninghkap n-gun kaba madun ga,kanu mungdan de n-gun mi alu rai,yawng a matu ASAK hpe Ning gang shatai let share shagan dik ai hte tsaw dik ai manu dan dik ai myit masa hte majan pa hta jam jau jamhkaw yawng hpe hkam sha let padang hkrun lam masing hta gasat nga ai zawn anhte mung ya jang N-GUN KABA MADUN GA,Ten ninghtoi gaw anhte a matu rai nga sai,

Bai lu lawm ai Ja GunHpraw,arung arai,hpaji hparat,Media laknak majan,kyu hpyi n-gun dat ai hte yajang lawan shang lawm saga law.

RAWT U-- RAWT U---HTOI U-----HTOI U---N-GUN KABA -ARANG KABA GAW NA LATA E RAWNG NGA AI,... N GUN MADUN U.

Baren Numraw

0 Responses to “N GUN MADUN U!!!”

Download