Tuesday, January 3, 2012

MADIN

Mungkan hta kachyi sha re,kaji dik ai lam ni gaw kaba dik ai lam ni hpe byin shangun lu nga ai, lamang yawng gaw kaji ai kaw na kaba ai de shamawt chye ai zawn kaba ai kaw na kaji ai de shamawt ai lam gaw ngrin ai de yawng chye nga ai.kaji kadun dik ai, grit nyem dik ai,sutgan kata matsan tsin yam laknga dip gamyet roi rip hkrum sha nga ai, shing gyin uhpung uhpawng ni gaw,mungkan hpe galai shai shangun dik nga ai,rawt jat galu kaba shangun dik nga ai.lam grau byin shangun lu nga ai,mungkan hpe galai shangun dik ai gaw,kaji grit nyem dik ai ni re.Ya hkyak hkyak mungkan mungdan shara shagu ninghkap ninggun kaba madun ai lam ni byin nga ai mungmatsan lusu madang shai ai,sutlu nga mu ngamai ai ni a kan wang marin lawhpa ai shing wang majan je ai,n-gun kaba ni ,n;gun ja ai ni,n;gun kya ai ni hpe shinggyin nauna myit shau wa ai majaw,mungkan hta katsi majan gaw kapaw pru wa nga sai,kaji kadun tim tengman ai gaw galoi mung hkrat sum na nre,Gumshem dik ai ni mung kaji ai hta hkrat sum na re,ntara ai ni,nteng nman ai ni,ndai tsa ban prat hta grin nga na nrai sai,mungkan a tara masing masa,mungkan gaw rawt jat lawan dik nga sai ten hta shaning hku hkum tsun, ten hku lang lai wa sai,tara ni arung arai ni,hpaji hparat ni gaw dingsa lawan ai,madang n-nga sai de lawan dik ai hku galai shai nga sai,

Dai ni annau ni mung ntara dik ai,gumshem dik ai,n-gun kaba dik ai hte dasang roi rip dip gamyet sha hkrum ai,lusu ngamu ngamai dik ai masha u hpung uhpawng kaw na sut kata- lu ai yawng hpe gin lut hkrum ai,matsan gin ai majaw matsan ai nre,dasang matsan hkra, dasang sutgan kata masha byin hkra shinggyin ahkaw ahkang n;nga dik ai de du hkra myen gumshem hpyen gaw,zingrut htu nga ai,mara kata gasat sat nga ai. shoi chyum hkra galaw ai,lamu ga majan,sut majan,shinggyin majan,makam majan,sat shamyit majan yawng hta majan je hkrum nga ga ai,kaji kadun grit nyem dik ai de dip htu bang tim lungpa kaba dip tawn ai npu na tsing makru kya gaw lungpa hpe ga gapang nna pru lu ai hte tsit tsawm hkra tu tsawm lu ai.

Annau ni hpe hpa hte dip tawn lu na ta?annau ni a myit masin kata na myit makru gaw kaba dik ai, ja dik ai anumyu bawm hta shadawn shadang nlu hkra kaba ai n-gun kaba dik ai,awng dang na gaw annau ni a salum hta rawng nga ai.gasat shamyit na gaw arang kaba dik ai annau ni yawng a lata lahpum hta rawng nga ai, kahtet ai hpang gatsi na,marang htu ngut ai hpang jan mai ten gaw du nan du chyalu re.

Myen gumshem gaw jan du nsin shang wa nga sai,annau ni a matu manap jan gaw Htoi tsawm dik ai hte moi na hta grau tsawm htap ai hte pru wa nga ai,.masin naw shaja ga,
lahpum lapyin latsa naw shaja ga,dahpran lagaw lasa naw n-gun dat ga. kaji dik ai,matsan dik ai ni,du hka tsin yam masha ni mungkan shara shagu marawn nga sai,ninggun madun ai gaw hpun tang gashaw nga sai.annau ni matu mung hkang hkang kaba mu na re,gasat nga ai zawn,ninghkap ninggun lawan naw madun ga.
Kaji dik ai gaw mungkan hta kaba dik ai ja dik ai lam byin nga sai. tsaw ra ai myu tsaw mung tsaw hpu nau ni e myit hkum shayawm kau e mung masa-hpyen masa lam gaw awng dang nga sai.

Ya jang naw dating ga-gasat ga.
Baren Numraw

0 Responses to “MADIN”

Download