Tuesday, January 3, 2012

HKA LENG KABA A SHAWNG

Mung shawa yawng a nsen kaba hpe madat nna,mung masa hpyen masa hpe hka len kaba a shawng e masing kaba langai,lahkam langai htawt lahkam tawn lu yang awng dang na gin lam kaba rai na re hte, Tai hpyen a pahkam masing hpe ning hkap dang kau lu na re.

Ji woi ji wa ni a dudaw sai hkaw hkam nna arang bang lai wa sai, annau ni a teng man ai yi ngam,teng ai padang hkrun lam gaw tsun ai ga hpe shangang shakang na matu laknak hte,shangang la ra saga ai, ya ndai ten, myen a lai wa sai shaning law law hta mung masa hpyen masa gin sup lai wa sai hpe mung, ja ja myit shachyaw dinglun yu,bai hpaw yu ra nga ga ai.

lai wa sai 1988 ning a hpang de myen gum shem asuya gaw myo kaba de shamu shamawt ai shan hte hpe ning hkap ai mung masa galaw ai mying kaba ai mung masa la ni hte Democracy pati NLD hpung hpe rim shamyit ai ladat hpe galaw ai zawn maga mi de gaw, rawt malan hpung law law hpe galoi mung njaw yu ai ahkaw ahkang ni hpe ga hte jaw masu nna laknak simsa lam galaw ai, Tuk nrawng ai lapu zawn kya dik ai si manyi dik zawn anhte a magyi lapran de baw dungu gum bang masu nna mung masa hpyen masa amyet htuk lai wa sai zawn ya dai ni mung dai hte bung ai ladat bai lang nga ai, shanhte hpe ning hkap dik ai,NLD hte mung masa la ni hpe masawp shanyem ai mai hkrum ai lam ni hpe

chyawm la ai hte nmai bawng hkrum ai hpe tawn kau matsin tawn nna rau rap daw hta mungdan a matu kaja ai, chyawm bawng ga nga awng san kaw hte mung masa la ni hpe shazim masu ai mungkan de htawng madun masu ai the maga mi de gaw baw sang ni hpe kasu kabrawng nga shamyit ladat hpe bai jahkrat nga ai. lai wa sai ten shanhte a kata na (htawk lan ye-Mi) kai chyan hpung ni hpe ru nawng gawt shamyit sai tim, ya dai ni maga mi de dai ni hpe bai shaw asung jashaw nga ai gaw myen a sadi ndung aiMpale palau myit hpe mu sa ga ai,ndai hpe myit sawn shachyaw nna mung masa hpyen masa lahkam hpe hka len a shawng kaw jahkrat tawn ra sai.

Lam mi de Nga mung nrai shu mung nrai re,hpat lawat palawn kaw n-gun shama tinang shat sha nna, chyasam wa a yi ngam hta shakut nga ai, tinang kashu kasha ni hpe gap sat mayu ai, myu kaba maw ru hta len nang nga ai, kanu a chyu pau kawa di mayu ai, kawa a shing lang dan di mayu ai mayam myit nmat shi ai, myen a shingnan hpyen na hpu shawng hpuba ni e, labau rum ai, kaji kawa hkring htawng rum ai htung hking ru sai, ga bung ai, rau manau nau ai tinang myu hpang de jan grai ndu shi yang lau bai wa marit.

Tai hpyen a dap shagu hpung shagu hta npawt kaw nna ndung hkyen nam mak lawhpa mayun kum hpa sha ai hkrai, Wa lang gale ai hkrai, shawng lam htu lung nga ai myen dap ni a hpang lam de dap sim pyi n-nga wa shoi chyum nga sai, maza kanu sha shakre taw nga sai, myen hpe n-gun kaba loi naw dat yang shakre la na sha rai sai,Dap nawng kaba uhpung kaba the yan hkawm na malai Jau gawng ladat zai ladat law law hte mare kaba de shanyi gasat yang grau masam sa na re ngu mu ai,bai laja lana byin yang she anhte myu sha hpyen yen tsin yam ni hpe maga mi de grau garum wa na re ngu mu ai.

Ning sin kaba grai ndu shi yang hka leng a shawng kaw tsap let, naw dating ga, ga sat ga!!!

Bareb Numraw

0 Responses to “HKA LENG KABA A SHAWNG”

Download