Wednesday, May 30, 2007

wunrawtkachin@yahoo.com, a shagun laika

Hkawp hkungga ai shadip jahpang hpang laika ka shana dat nngai law. Myitsu ni kaw nna Jinghpaw mung kan de shana shabra ai shi ga ni tsawm ra kaja ai hta n-ga lu ai shi ga ni hpe myit galu kalang hte nhkring nsa shagun jaw ai majaw anhte tinang mungdan hte tsan gang ai ni a matu akyu grai rawng ai majaw grai kabu chyeju dum ga ai.

Ya yang aten hta anhte maigan de nga ai hpunau ni myit hkrum mangrum let amyusha lam yan hta grai shakut ra nga ai lam chye na ga ai. Ndai zawn re shi ga jaw let amyu sha ni hpe jasu sharawt ya ai Shadip Jahpang hpe Karai Kasang shaman ya u ga law.

Dai hte maren lawu na E-mail account hku nna mung chyeju hte shiga shagun jaw na hpe garum hpyi lajin mayu ga ai.

1. wunzupkachin@yahoo.com ( Kachin Church Bangkok )
2. wunrawtkachin@yahoo.com ( Kachin Church Mahacahi)
3. wunpawngpattaya@yahoo.com ( Kachin Christian Fellowship Pattaya )


Chyeju dum let,
Myitung Thomas
Ningbaw
Bangkok

Wednesday, May 30, 2007 by Admin · 0

Download